مديريت منابع سازماني حرفه اي

این مجموعه ، محموعه نرم افزارهاي كاربردي - برنامه ريزي در سطح ارگان هاي دولتي با بالاترين حجم كار عملياتي و منابع انساني بوده كه با شناخت و درك كامل از فضاي كار و چالش هاي پيش روي اين سازمان ها برنامه ريزي و نوشته شده اند، و در راستاي اين امر با بالاترين امكانات آماده استفاده و بهره وري مي باشند

 • 1- اتوماسيون اداري حرفه ای
 • 2- مديريت مشتریان حرفه ای
 • 3- مديريت قراردادها حرفه ای
 • 4- مديريت درخواست حرفه ای
 • 5- گزارش سازماني
 • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرساني اتومات نرم افزار
 • 8- مديريت سرجمع داري
 • 9- مديريت اسناد
 • 10- نظرسنجي
 • 11- پنل SMS
 • 12- مديريت گردش كار حرفه ای
 • 13- مديريت فرم هاي اداري
 • 14- روزنامه داخلي
 • 15- مديريت آموزش
 • 16- مديريت انتقادات وپيشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مديريت پروژه
 • 19- مديريت تجهيزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودي)
 • 21- مديريت امور پژوهشي
 • 22- مديريت بودجه ريزي عملياتي