مديريت منابع سازماني پيشرفته

ين مجموعه، مجموعه نرم افزار هاي كاربردي در سطح چالش ها و معضلات سازمان ها و ارگان هاي بخش خصوصي ميباشد كه براي نيل به بالاترين سطح از راندمان با كمترين خطا در امور جاري و آتي آن ارگان ها تنظيم و نوشته شده و تحقق اين امر توسط مجموعه اين نرم افزار ها به طور قطع امكان پذير مي باشد.

 • 1- اتوماسيون اداري پيشرفته
 • 2- مديريت مشتریان پیشرفته
 • 3- مديريت قراردادها حرفه ای
 • 4- مديريت درخواست پیشرفته
 • 5- گزارش سازماني
 • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرساني اتومات نرم افزار
 • 8- مديريت سرجمع داري
 • 9- مديريت اسناد
 • 10- نظرسنجي
 • 11- پنل SMS
 • 12- مديريت گردش كار پيشرفته
 • 13- مديريت فرم هاي اداري
 • 14- روزنامه داخلي
 • 15- مديريت آموزش
 • 16- مديريت انتقادات وپيشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مديريت پروژه
 • 19- مديريت تجهيزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودي)
 • 21- مديريت امور پژوهشي