اتوماسيون يكپارچه شركتي راه حل

همانگونه كه از اسم اين مجموعه بر‌مي آيد اين نرم افزار به عنوان راه حلي براي برون رفت مديران شركت هاي خصوصي (در هر سطح و اندازه از فعاليت) از چالش ها مي باشد كه با استفاده از نرم افزار هايي از قبيل مديريت پروژه، تجهيزات، امكانات و نرم افزار هايي از اين قبيل امكان برنامه ريزي، گزارش گيري، مديريت منابع و ... را بوجود آورده و پاسخي شايسته به دغدغه هاي مديران در امور كنترل و مديريت بهينه مجموعه تحت مسووليتشان مي دهد.

 • 1- اتوماسيون اداري پيشرفته
 • 2- مديريت مشتريان
 • 3- مديريت قراردادها حرفه ای
 • 4- مديريت درخواست
 • 5- گزارش سازماني
 • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرساني اتومات نرم افزار
 • 8- مديريت سرجمع داري
 • 9- مديريت اسناد
 • 10- نظرسنجي
 • 11- پنل SMS
 • 12- مديريت گردش كار حرفه ای
 • 13- مديريت فرم هاي اداري
 • 14- روزنامه داخلي
 • 15- مديريت آموزش
 • 16- مديريت انتقادات وپيشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان
 • 18- مديريت پروژه
 • 19- مديريت تجهيزات
 • 20- حقوق و دستمزد (به زودي)