اتوماسيون يكپارچه شركتي حرفه اي

اين پكيج مناسب شركت هاي بازرگاني حرفه اي مي باشد بدون محدوديت در تعداد كاربر كه نه تنها تمامي امكانات پكيج هاي قبل را دارا بوده، بلكه در نرم افزار هايي از قبيل، نرم افزارهاي گردش كار، مديريت فرم هاي اداري و ... از امكانات بيشتري برخوردار مي باشد كه امكان مديريت منابع داخلي، ارتباطات خارجي، انواع گزارش گيري و... را به صورت كاملاً حرفه اي براي يك مدير فراهم مي سازد.

 • 1- اتوماسيون اداري پيشرفته
 • 2- مديريت مشتريان
 • 3- مديريت قراردادها حرفه اي
 • 4- مديريت درخواست
 • 5- گزارش سازماني
 • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرساني اتومات نرم افزار
 • 8- مديريت سرجمع داري
 • 9- مديريت اسناد
 • 10- نظرسنجي
 • 11- پنل SMS
 • 12- مديريت گردش كار پيشرفته
 • 13- مديريت فرم هاي اداري
 • 14- روزنامه داخلي
 • 15- مديريت آموزش
 • 16- مديريت انتقادات وپيشنهادات
 • 17- نرم افزارخبرخوان