اتوماسيون يكپارچه شركتي اقتصادي

در اين پكيج كه اقتصادي ترين پكيج مجموعه با توجه به امكانات موجود مي باشد نياز هاي شركت هاي متوسط و بزرگتر ديده شده است كه برآيند مجموع اين امكانات با استفاده از نرم افزار هاي اضافه شده از قبيل گردش كار و مديريت فرم ها، امكان ايجاد راه حل هاي مختلف و متفاوت براي بخش هاي مهم از قبيل اداري، بازرگاني و ... به وجود مي آيد.

 • 1- اتوماسيون اداري پيشرفته
 • 2- مديريت مشتريان
 • 3- مديريت قراردادها حرفه اي
 • 4- مديريت درخواست
 • 5- گزارش سازماني
 • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرساني اتومات نرم افزار
 • 8- مديريت سرجمع داري
 • 9- مديريت اسناد
 • 10- نظرسنجي
 • 11- پنل SMS
 • 12- مديريت گردش كار مبتدي
 • 13- مديريت فرم هاي اداري
 • 14- روزنامه داخلي