اتوماسيون يكپارچه شركتي ميانه

نرم افزاري جهت برطرف كردن نياز هاي داخلي شركت هاي متوسط بدون محدوديت در تعداد كاربر مي باشد كه نه تنها شامل امكانات پكيج يك بوده و در بعضي موارد از قبيل مديريت مشتريان امكانات بيشتري در آن تعريف شده است، بلكه نرم افزار هايي از قبيل مديريت اسناد، مديريت سرجمع داري، اموال و... در اين پكيج ديده شده است كه امكان مديريت دقيق تر اسناد و اموال را براي يك مدير به وجود مي آورد.

 • 1- اتوماسيون اداري پيشرفته
 • 2- مديريت مشتريان
 • 3- مديريت قراردادها پيشرفته
 • 4- مديريت درخواست
 • 5- گزارش سازماني
 • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
 • 7- ماژول به روزرساني اتومات
 • 8- مديريت سرجمع داري
 • 9- مديريت اسناد
 • 10- نظرسنجي
 • 11- پنل SMS