اتوماسیون یکپارچه شرکتی پایه

نرم افزاري جهت بر طرف كردن نيازهاي داخلي شركت هاي كوچك بدون محدوديت در تعداد كاربر مي باشد. از طريق اين نرم افزار علاوه بر اتوماسيون و نامه نگاري درخواست هاي داخلي، امكان مديريت ارتباط هاي بيروني شركت از قبيل ارتباط با مشتريان بوجود مي آيد.

  • 1- اتوماسيون اداري پيشرفته
  • 2- مديريت مشتريان
  • 3- مديريت قراردادها مبتدي
  • 4- مديريت درخواست
  • 5- گزارش سازماني
  • 6- دانشنامه كار با نرم افزار
  • 7- ماژول به روزرساني اتومات نرم افزار