نحوه شناسایی ومدیریت سرمایه فکری

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  چکیده

  همه می دانیم آنچه که اندازه گیری می شود انجام میشود. با اینحال بسیاری  ازسازمانهای که مدیریت دانش را دنبال میکنند. فرایند برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی یا سرمایه فکری ندارند ویا اینکه شاخص هایی که بدین منظور استفاده می کنند .بسیاری سطحی و محدود است زیرا فرآیند اندازه گیری و توسعه شاخص بدلیل طبیعت غیری مملوس سرمایه فکری پیچیده است.

  به هر حال دنیای کسب امروز ،عرصه بر پایی سازمانهای دانش محور است. در این اقتصاد عواملی نظیر درآمد، سود آوری و دارایی تنها بخش کوچکی از موفقیت سازمان را بازتاب کرده و ثروت واقعی سازمانها ،جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص وبرتر،دانش ومهارتهای این افراد وشفرآیندها و رویه های داخلی،فرهنگ درون سازمانی،شهرت و خوشنامی در نزد مشتریان ، ذینفعان و به بیان دیگر دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است.

  تحقیق حاضر ضمن مطالعه مفاهیم بنیانی و زیرساختهای کاربردی و علمی مدیریت سرمایه های فکری بر ضرورت توجه سازمان ها ،دولتها و جوامع بدین مبحث تاکید نموده و ضمن ارائه مدل طبقه بندی اجزا این دسته از سرمایه های نامشهود، به تفاوت های تحقیقات در مورد سرمایه فکری و آنالیز نتایج آن می پردازد.

  همچنین با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای طولانی مدت و عمیق و استفاده از رهنمودها ونظرات محقیقین برتر در این حوزه به شناسایی و تبیین نقش و اثرات سرمایه فکری بر هر یک از زوایای فعالیت کسب و کار می پردازد.

  تعداد بازدید :372

  بر چسب ها :