موانع نهادی سرمایه ­گذاری و کسب و کار در ایران

  • نام نویسنده:
  • تاریخ:

  در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه­های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه­گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی اندازه­گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعه­یافته اندازه­گیری کرده­ است، فرضیه­های متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب و کار در دو جامعه مرجع (کل جهان و کشورهای توسعه­یافته) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون­ها نشان می­دهد که مؤلفه­های تشکیل­دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعه­یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.

   

   

  محمدحسین حسین­زاده بحرینی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

  سعید ملک الساداتی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

   

  منبع: http://profdoc.um.ac.ir

  تعداد بازدید :222

  بر چسب ها :